Podmínky půjčení

Podmínky pronájmu

 • Řidič musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • Cena pronájmu se řídí ceníkem, případně je s majitelem předem individuálně domluvena.
 • Vratná kauce je 15000,-Kč. Hradí se před pronájmem  v hotovosti.
 • Vůz je půjčován vždy s plnou nádrží, stejně tak musí být i nájemcem vrácen.(pouze 100 oktanový benzin )
 • Vůz je určen pro běžný provoz na silnicích a dálnicích. Je zakázáno se s ním účastnit motoristických závodů a soutěží.

Práva a povinnosti pronajímatele

 • Pronajímatel se zavazuje předat vůz na domluveném místě (a čase).
 • Pokud tomu okolnosti nedovolí, nájemce bude neprodleně kontaktován s možností náhrady.
 • Je zabezpečeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu a havarijní pojištění vozidla .
 • Vozidlo je opatřeno platnou dálniční známkou (ČR) a povinou výbavou.
 • Vůz bude předán v řádném technickém stavu po provedení kontroly provozních kapalin, pneumatik atd. a nájemce bude seznámen se všemi vadami (např. škrábanci)
 • Vozidlo bude předáno umyté a vyčištěné.
 • V případě nepříznivého počasí má pronajímatel právo přesunout termín výpůjčky.
 • V případě neočekávané události (poškození vozu, závadě, apod.) může být termín výpůjčky změněn. Nájemce pak bude neprodleně kontaktován a bude mu nabídnut nový termín.

Práva a povinnosti nájemce

 • Nájemce je oprávněn pronajaté vozidlo užívat výhradně k účelu, ke kterému je vozidlo určeno. (s přihlédnutím k podmínkám ve smlouvě)
 • Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.
 • Nájemce je povinen tankovat doporučené palivo (100 oktanový benzin).
 • Nájemce nesmí na vozidle používat žádnou formu reklamy bez souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.
 • S vozem je možné cestovat do zahraničí pouze po předchozí domluvě a vydání potvrzení od pronajímatele.
 • Znečištění vozu nad rámec běžného použití bude penalizováno.
 • Nájemce bere v potaz, že vozidlo je lokalizováno po celý průběh pronájmu.
 • Nájemce plně zodpovídá za vůz v době pronájmu a jakékoliv poškození či pokuty bude muset uhradit (s přihlédnutím k pojištění).

Je přísně zákazáno

 • ve voze kouřit
 • jezdit vozidlem po nezpevněných površích či závodních okruzích
 • vypínat ESP
 • vozidlo úmyslně uvádět do smyku či s ním provádět „drifty“ nebo „burnouty“
 • protáčet kola na místě
 • nechat vůz mýt v kartáčových myčkách (povolené je pouze profesionální bezkontaktní mytí)
 • vozem přepravovat nebezpečné látky
 • vozem přepravovat zvířata
 • provádět na voze změny a úpravy
 • využívat vůz pro přepravu osob či majetku za úplatu
 • přenechat řízení jiné osobě, než je uvedena ve smlouvě.
 • s vozidlem hrubě porušovat dopravní předpisy

Kontakt

MUSTANG FOR YOU S.R.O.

SE SÍDLEM

U SMALTOVNY 245/16, 170 00 PRAHA 7

SPOLEČNOST JE ZPASÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘIKU 
VEDENÉM MĚSTKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 275218,

IČ: 06051081

DIČ: CZ06051081

ZASTOUPENÁ:

STEFANEM

KAZNOWSKIM

JEDNATELEM

TEL.:

733 604 146

MAIL:

INFO@MUSTANGFORYOU.CZ

 

partneři