Podmínky půjčení

Podmínky pronájmu

 • Řidič musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • Cena pronájmu se řídí ceníkem, případně je s majitelem předem individuálně domluvena.
 • Vratná kauce je 15000,-Kč. Hradí se před pronájmem  v hotovosti.
 • Vůz je půjčován vždy s plnou nádrží, stejně tak musí být i nájemcem vrácen.
 • Vůz je určen pro běžný provoz na silnicích a dálnicích. Je zakázáno se s ním účastnit motoristických závodů a soutěží.

Práva a povinnosti pronajímatele

 • Pronajímatel se zavazuje předat vůz na domluveném místě (a čase).
 • Pokud tomu okolnosti nedovolí, nájemce bude neprodleně kontaktován s možností náhrady.
 • Je zabezpečeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu a havarijní pojištění vozidla .
 • Vozidlo je opatřeno platnou dálniční známkou (ČR) a povinou výbavou.
 • Vůz bude předán v řádném technickém stavu po provedení kontroly provozních kapalin, pneumatik atd. a nájemce bude seznámen se všemi vadami (např. škrábanci)
 • Vozidlo bude předáno umyté a vyčištěné.
 • V případě nepříznivého počasí má pronajímatel právo přesunout termín výpůjčky.
 • V případě neočekávané události (poškození vozu, závadě, apod.) může být termín výpůjčky změněn. Nájemce pak bude neprodleně kontaktován a bude mu nabídnut nový termín.

Práva a povinnosti nájemce

 • Nájemce je oprávněn pronajaté vozidlo užívat výhradně k účelu, ke kterému je vozidlo určeno. (s přihlédnutím k podmínkám ve smlouvě)
 • Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.
 • Nájemce nesmí na vozidle používat žádnou formu reklamy bez souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.
 • S vozem je možné cestovat do zahraničí pouze po předchozí domluvě a vydání potvrzení od pronajímatele.
 • Znečištění vozu nad rámec běžného použití bude penalizováno.
 • Nájemce bere v potaz, že vozidlo je lokalizováno po celý průběh pronájmu.
 • Nájemce plně zodpovídá za vůz v době pronájmu a jakékoliv poškození či pokuty bude muset uhradit (s přihlédnutím k pojištění).

Je přísně zákazáno

 • ve voze kouřit
 • jezdit vozidlem po nezpevněných površích či závodních okruzích
 • vypínat ESP
 • vozidlo úmyslně uvádět do smyku či s ním provádět „drifty“ nebo „burnouty“
 • protáčet kola na místě
 • nechat vůz mýt v kartáčových myčkách (povolené je pouze profesionální bezkontaktní mytí)
 • vozem přepravovat nebezpečné látky
 • vozem přepravovat zvířata
 • provádět na voze změny a úpravy
 • využívat vůz pro přepravu osob či majetku za úplatu
 • přenechat řízení jiné osobě, než je uvedena ve smlouvě.
 • s vozidlem hrubě porušovat dopravní předpisy

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mustang For You s.r.o ič:06051081 se sídlem u Smlatovny 16 , Praha 7 , 17000 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: U Smaltovny 16 , Praha 7, 170 00
  email: info@mustangforyou.cz
  telefon:733604146
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou Stefan Kaznowski , Schnirchova 15 , Praha 7 , 170 00.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či rezervace .
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  -plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  -oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  -Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  -vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  -zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  -Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  -po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  -po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  -podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  -zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a webu.
  -zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  -právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  -právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  -právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  -právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  -právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  -právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Kontakt

MUSTANG FOR YOU S.R.O.

SE SÍDLEM

ONDŘEJOVICKÁ 1203, 39501 PACOV

SPOLEČNOST JE ZPASÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘIKU 
VEDENÉM MĚSTKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 275218,

IČ: 06051081

DIČ: CZ06051081 / plátce DPH

ZASTOUPENÁ:

LUKÁŠEM

DÍTĚTEM

JEDNATELEM

TEL.:

608 967 911

MAIL:

INFO@MUSTANGFORYOU.CZ

 

partneři